top of page

Hội Thánh là một tập thể của những người  được Chúa cứu ra ở mỗi điạ phương.  Ðây là những người kinh nghiệm được quyền năng Chúa Thánh Linh tái tạo đời sống của họ và họ tình nguyện để sống cho Chúa và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi. 

Lòng trung thành của họ được dành cho Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi.  Họ được gắn liền với Hội Thánh Vô Hình Toàn Cầu.

Ðức Chúa Giê-su là Vị Lãnh Ðạo Tối Cao.  Và những đầy tớ thánh là những người Chúa kêu gọi để chăn dẫn Hội Thánh Chúa theo đường lối của Ngài.


Hội Thánh được bước đi trong tổ chức và trật tự của Chúa.

bottom of page