radio-icon.png

GIỜ THỜ PHƯỢNG

bấm vào ABHP để tham dự

11:00 AM - 12:30 PM

Giờ  C A L I F O R N I A

Sau buổi trực tiếp - sẽ có Video lưu lại đăng trên Youtube
Thứ Bảy
31 tháng 7, 2021

Kính mời quý vị dành thì giờ tham gia với các hội thánh chúng tôi trong các chương trình sau: