Kính mời quý vị dành thì giờ tham gia với các hội thánh chúng tôi trong các chương trình sau: